Tagata Pasifika

The Pacific voice on
New Zealand television
since 1987

Tagata Pasifika

The Pacific voice on
New Zealand television
since 1987

Covid-19 key messages translated into nine Pacific languages

PC: @NZParliament

New Zealand’s Ministry for Pacific Peoples have collated Covid-19 Coronavirus advice from the Ministry of Health and WHO to deliver translations in nine Pacific languages.

The Pacific language translations include Samoan, Tongan, Cook Islands, Niuean, Tokelauan, Tuvaluan, Kiribati, Rotuman and Fijian, and have been checked by clinicians to ensure accurate information for our Pacific communities.

Key messages for COVID-19 Coronavirus Outbreak

COVID-19 is mostly spread through droplets in sneezes and coughs, so the best way to stop it spreading is by staying home when you’re sick, sneezing and coughing into your elbow, and washing your hands with soap (and drying them well!)

If you are concerned and would like to seek medical advice, Healthline has a dedicated COVID-19 number 0800 358 5453 which is free and available 24 hours a day, 7 days a week.

Travel advisories are under close review so please check the Safe travel website as well as the IATA Travel Centre website if you have any upcoming international travel.

Travel to Samoa: All travellers from New Zealand are required to undergo a medical examination within three days before departure and present a medical certificate when checking-in for Samoa bound flights before receiving a boarding pass.

For the latest updates and trusted facts visit: https://www.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/

 

GAGANA SAMOA

O fe’au taua e uiga i le COVID–19 Corona virus

O le COVID–19 e matua pepesi tele i le taimi e te tale pe mafatua ai, o le mea la e puipuia ai le pesia o isi tagata, o lou nofo lelei i le fale pe a e fa’alogo atu e te ma’i. Ia e tale pe mafatua foi i lou
ogalima, ma ia fufulu mama ou lima i se fasimoli ma solo mama lelei.

Afai e iai se tulaga e te popole ai i so’o se mea, pe iai fo’i sau fesili, e iai le numera a le COVID – 19 o le 0800 358 5453 e te vili ai, e leai se totogi ma e avanoa foi e fesoasoani ia te oe mo le 24 itula 7 aso o le vaiaso.

O tulaga o femalagaa’iga, o lo’o aiaia pea ma fesuia’i e tusa ai ma puipuiga o le pepesi o le fa’ama’i. Fa’amolemole siaki le Safe travel website ma IATA Travel Centre website pe afai o le a e malaga i atunu’u i fafo.

Mo femalagaa’iga i Samoa. O e uma e fia malaga i Samoa, e tatau ona fai ni o latou su’esu’ega o le soifua maloloina (medical check up) i le tolu aso ae le’i malaga ‘ese atu. E tatau foi ona tau’a’ao atu
lou Pepa Ma’i (medical certificate) i le malae va’alele, ae e te le’i alu i Samoa, ona aumai ai lea o lau pepa e te alu ai i le va’alele (boarding pass.)

Mo tulaga uma lata mai o lenei fa’aaliga, va’ai le health.govt.nz/covid-19

 

KIRIBATI

Katanoata aika a kakawaki i bukin te COVID–19 ao butin te Coronavirus

E buti te COVID-19 man te timtim n ran ke bururu man te matie ao te bekobeko, ngaia are te kabane n tamaroa i bukin totokoan butina bwa ngkana ko aoraki ao ko riai n tiku ni mwengam. matie ao bekobeko nakon manokun baim, teboki baim ma te tobu, ao mani kamwaui raoi.

Ngkana iai tabeaiangam ao ko kainnanoai anga ni buobuoki man botaki ni kuakua, tarebonia te Healthline i aon namban te Covid -19 ae 0800 358 5453 ae akea boona ao e uki n taai nako 24 te
aoa, 7 te bong n te wiiki.

A rinanoaki mani kakabouaki katanoata i bukin boborau ma mamananga ngaia te bubuti bwa kama kakaonimaki n tuoa Safe travel website ao te botaki ni kiba n te aonnaba ae IATA Travel Centre website ngkana iai managami nakon aba ianena.

I bukin ongora ni kaongora aika a boou ao koauaia nakon: health.govt.nz/covid-19

 

KUKI ‘AIRANI

Au Karere Pū’apinga no runga i te toto’a o te maki COVID–19 Coronavirus

Ko te ma’ata’anga i te toto’a ō te COVID-19 ka nā roto te reira i te ‘uāvare i roto i te mareti’e, e te mare, nō reira ko te rāvenga meitaki i te tāpū atu i teia toto’a’anga, ka nā roto i te no’o’anga ki te kainga me maki koe, mareti’e e te mare’anga ki roto i tō’ou po’o rima, ma te tāmā meitaki i tō’ou ngā rima (ma te tāmarō meitaki tikāi i te reira).

Me kua manamanatā koe, e ka ‘inangaro kimi tauturu koe mei ko mai i te tu’anga rapakau maki, e rīngi atu i te Healthline i runga i te nūmero tereponi 0800 358 5453 tei ‘akataka’ia nō te maki COVID-19 anake.

E au ‘akamatakite’anga tēta’i nō te aronga e anoano nei i te teretere atu ki va’o ake i teia Patireia, nō reira e ‘ākara meitaki i teia ngā tu’anga i runga i te ‘ātuitui roro uira, Safe travel website, e pēra te IATA Travel Centre website i mua ake i tō’ou tere.

Nō te au tuatua tika e te au karere ‘ōu te ka ‘irinaki tātou: ‘ātoro atu i te ‘ātuitui roro uira health.govt.nz/covid-19

 

ROTUMAN

Rogrog ne mou se COVID–19 Coronavirus

COVID-19 forås a‘ti‘ ‘e fifih ne leum ‘e he‘jia ma koho, ma av ne ‘äe ‘af‘afa fu‘ ‘e ‘ou hanue ta la po la fu‘ḁkia forås ne ‘af‘af te‘is; he‘jiḁ ma koh se ‘ou isfu ne si‘u ma sor a‘lelei ‘ou si‘u ‘e sop ta (ma a‘mamas a‘lelei pau!)

Kepoi ka ‘äe kokon ‘e rēko ‘af‘af te‘is ma pā ‘es hḁiasoag la a‘tafan, Healthline ma ‘on majat väe pau se COVID-19 he‘ se 0800 358 5453 ma säe ofrau se ta le‘et la hḁifäegag ‘e av het ma, ‘e laloag ne gasav ta, rån ne pog.

Nōnō ka ‘äe ‘amnåk‘åk la rou Niu Sirḁgi la la‘ se ta hanuḁ sousou, figalelei ka ‘äe kat seminte rou ra Niu Sirḁgi, hat ma sḁkior se Safe travel website ma IATA Travel Centre website tape‘ma.

Kepoi ka ‘äe pa ‘inea a‘toton, a‘fumou‘åk ne aier‘åk rogrog ne mou se ‘af‘af te‘is ma figalelei ma hat se: health.govt.nz/covid-19.

 

TONGAN

Ko e ngaahi fekau mo e ngaahi fale’i mātu’aki mahu’inga mo’oni ‘o fekau’aki mo e COVID–19, ko e tō mo e mafola ‘a e kolonavailasi’

Ko e COVID-19 ‘oku lahi pea vave ‘ene mafola’ ‘i he mao mo e aafu ‘o e mafatua’ mo e tale’. Ko e founga lelei taha ke ta’ofi ‘ene mafola’ ko’ete nofo ma’u ‘i ‘api kapau ‘oku te puke, pea ‘oka te mafatua pe tale pea te mafatua mo tale ki hoto tui’i nima’, pea fanofano ho nima’ ke ma’a ‘aki ‘a koa pea holoholo’i ke mātu’u lelei.

Kapau ‘oku ke hoha’a pea ‘oku ke fiema’u ha fale’i fakatoketā, ko e laine telefoni ki he Mo’ui lelei’ (Healthline)‘oku ‘iai ‘a e laine telefoni ‘oku tuku tāfataha pē ki he COVID-19, pe kolonavailasi’ ko e 0800 358 5453 ‘oku ta’etotongi pea ‘atā houa ‘e 24 ‘aho ‘e Fitu ‘i he uike ke ke ngāue’aki.

Ko e ngaahi fale’i ki he fefolau’aki’ ’oku lolotonga fai ‘a e ngāue lahi mo faka’āuliliki kiai. Ko ia ai kātaki ‘o ngāue’aki ‘a e Uepisaiti ko e FEFOLAU’AKI HAO’ (Safe travel website) pea pehē ki he Uepisaiti ‘a e Senitā ki he Fefolau’aki’ ‘a e kautaha IATA’ (IATA Travel Centre website) kapau ‘oku te u ke ke folau ki tu’apule’anga.

Fekau’aki mo e ngaahi ongoongo fakamuimuitaha mo e ngaahi fakamataLa mo’oni mo falala’anga ki he ngaahi me’a ‘oku hoko fekau’aki mo e kolonavailasi’, kātaki ‘o ngāue’aki ‘a e Uepisaiti ko e health.govt.nz/covid-19

 

TUVALUAN

Fekau taua mo te famai pisi tenei ko te COVID–19 Coronavirus.

COVID-19 e lasi tena pisi i suavale kola e to mai ki tua mai te gutu manafai a te tino e mafatua io me taletale,tela la ko te auala tafasili i te taua e puipui ei tena pisi ko tou nofo i te fale manafai koe ko masaki. Taletale io me mafatua ki te fatiga o tou tulilima, mulu ou lima ki soopu(fakamaloo eiloa ke maloo lei)

Kafai koe ko manavase kae manako ke iloa ne koe ne fesoasoani mai te ola lei. Tenei te napa o telefoni Olalei ne fakatoka mo te COVID-19 ko te napa 0800 358 5453 tela e seai sena togi kae avanoa i te 24 itula, fitu aso i te vaiaso.

Fautuaga mo faigamalaga ka ata iloilo fakalei, tela la fakamolemole onoono ki te initaneti ki te Safe travel website pena foki te IATA’ (IATA Travel Centre website) manafai koe e isi sau malaga o fanatu ki tua o te Atufenua.

Mo tala fou io me ko tala ko oti ne fakapatonugina, ko asiasi ki te: health.govt.nz/covid-19

 

TOKELAUAN

Fekau taua agai ki te famai COVID–19 Coronavirus Outbreak tenei kua pepehi

COVID-19 e lahi pepehi mai na pihipihi e maua kafai koe e mafatua pe tale, e hili atu to nofo i te fale ma fakaeteete ai kafai koe e tauale, mafatua pe tale ki te gauga o to lima ite tulima, ma fafano lelei o lima i he meamoli (ma holo ke mamago lelei!)

Kafai koe e popole ma e manakomia e koe he fehoahoani ma he lapatakiga mai he fomai, vili ki te numela a te Healthline 0800 358 5453 e he totogia ma kua fakapitoa mo te famai tenei COVID-19, e tatala 24 itula i te aho, mo te vaiaho katoa – na aho e fitu o te vaiaho.

Ko na lapatakiga agai ki na femalagakiga i te va o fenua e kikila ma Iloilo lelei i te taimi nei – hiaki te Safe travel website vena foki ma te itulau a IATA’ (IATA Travel Centre website) kafai eiei ni au Malaga ki fafo e loma nei.

Malaga ki Samoa: E manakomia e ki latou uma e Malaga atu mai Niu Hila ke fai ni o latou hiakiga e he fomai i na aho e tolu ka ko heki pa ki te aho e felele ai ki Samoa. Ma e manakomia foki ni pepa pe he lipoti fakamaonia mai te fomai kua uma te fai o to hiakiga ke foki ki te kau faigaluega i te malae vakalele,

kafai koe ka agai atu ki luga o tau vakalele ke maua ai to pepa ulufale ki luga o te vakalele.
Moni fakamatalaga fou pe ko ma ni tala mautinoa hiaki ifo te laupepa tenei: health.govt.nz/covid-19

 

VAGAHAU NIUE

Tau poaki hataki ke lata mae gagao COVID–19 CORONAVIRUS

Kua mafiti moe mukamuka ke pikitia e gagao nai, ha ko e utafano hala pulagi mai he gutu he tagata, koho, tihe, tau anu mo e tau tutala. Lelelele mo e utafano ke he taha mo e taha.

Ke taofi moe puipui e gagao nai, nofo i kaina kaeke kua moua kehe tau fulū, tafe moe pela e ihu, koho, tihe tumau, mo e mamahi e pu kakia.

Hataki atu kaeke ke koho ti koho kehe tulilima ti holoholo aki e valamoli e tau lima. Fakamōmō ke mōmō mitaki e tau lima.

Kaeke kua tupetupe a koe moe manako lagomatai kehe gagao nai ti kumikumi atu ke he Healthline. Hafagi a lautolu 24 e tulā, 7 e aho he faahi tapu. Hanai e numela telefoni ke kumi ki ai 0800 358 5453.

Ko e tau amaamanakiaga tuku fenoga ki fafo i Niu Sialani. Kua lata tonu ke kumikumi atu fakamua ke he kupega hila Safe travel website as poke IATA’ (IATA Travel Centre website) kaeke kua fai amaamanakiaga fano fenoga a koe ki fafo he motu nai ko Niu Silani.

Kumikumi kehe kupega hila nai ke lata mo e tau fakailoaaga fakalaulahi mo e tonu hagaaoa kehe gagao COVID -19 CORONAVIRUS: health.govt.nz/covid-19

 

VOSA VAKAVITI

Na i Tukutuku bibi me baleta na dewa totolo ni COVID–19 Coronavirus

COVID- 19 e dau dewa vakalevu ena weli mai na noda suru kei na vuvu. E gaunisala vinaka me tarovi kina na veidewavi ni mate oqo sai koya me da dau tiko vakadua i vale ni da sa tauvimate, tabonaka na gusuda kevaka eda suru, vuvu, ka savata vinaka na ligada ena sovu (ka me vakamamacataki vinaka
talega)

Ke vaka o ni lomabibi ka via kere i vakasala, na Healthline e tiko vakatabakidua na nona COVID – 19 naba ni talevoni na 0800 358 5453. E sega ni saumi ka dola tu ka 24 na aua, 7 na siga dua na macawa.

Mo ni vakamuria vakavoleka na i vakasala ni veitosoyaki, ka vinaka meda raica na Safe travel website ka vaka talega kina na IATA’ (IATA Travel Centre website), ke tiko na nomuni vakatataro ni lako i vanua tani.

Ena tukutuku buta katakata ka dina qai rai kina: health.govt.nz/covid-19

Source: MPP

140.6k
followers

360
followers

Stay Connected

Subscribe to our mailing list to receive daily updates direct to your inbox!

*we hate spam as much as you do